top of page

FOUR YEAR HOLIDAY CALENDAR

HOLIDAY

 

2020-2021 (5781)

Rosh Hashana.................................

Yom Kippur........................................

Sukkot...................................................

Simchat Torah.................................

Chanukah...........................................

Purim......................................................

Passover..............................................

Yom HaShoah.................................

Yom HaZikaron...............................

Yom HaAtzma’ut...........................

Shavuot................................................

Tish’a B’Av...........................................

 

2021-2022 (5782)

Rosh Hashana.................................

Yom Kippur.......................................

Sukkot...................................................

Simchat Torah.................................

Chanukah...........................................

Purim.....................................................

Passover..............................................

Yom HaShoah.................................

Yom HaZikaron...............................

Yom HaAtzma’ut............................

Shavuot................................................

Tish’a B’Av...........................................

 

2022-2023 (5783)

Rosh Hashana.................................

Yom Kippur........................................

Sukkot...................................................

Simchat Torah.................................

Chanukah...........................................

Purim.....................................................

Passover..............................................

Yom HaShoah.................................

Yom HaZikaron...............................

Yom HaAtzma’ut...........................

Shavuot................................................

Tish’a B’Av...........................................

 

2023-2024 (5784)

Rosh Hashana.................................

Yom Kippur........................................

Sukkot...................................................

Simchat Torah.................................

Chanukah...........................................

Purim.....................................................

Passover..............................................

Yom HaShoah.................................

Yom HaZikaron...............................

Yom HaAtzma’ut...........................

Shavuot................................................

Tish’a B’Av...........................................

DATE

2020-2021 (5781)

September 19-20

September 28

October 3-4

October 11

December 11-18

February 26

March 28-April 4

April 8

April 14

April 15

May 17-18

July 18

2021-2022 (5782)

September 7-8

September 16

September 21-22

September 29

November 29- December 6

March 17

April 7-23

April 28

May 4

May 5

June 5-6

August 7

 

2022-2023 (5783)

September 26-27

October 5

October 10-11

October 18

December 19-20

March 7

March 16-13

April 18

April 25

April 26

May 26-27

July 27-28

2023-2024 (5784)

September 16-17

September 25

September 30-October 1

October 8

December 8-15

March 24

April 23-24

May 6

May 12

May 14

June 12-13

August 13

bottom of page