top of page

PRAYERS WE SING

Prayers We Sing_edited.jpg
1. Candle Blessing
2. Shalom Aleichem (Goldfarb)
3. Erev Shabbat Chatsi Kaddish
4. Erev Shabbat Bar’chu (Seigel)
5. Aravim
6. Shema
7. V’ahavta
8. Erev Mi Chamocha (spoken)
9. V’Sham’ru (Rothblum)
10. Yism’chu (chassidic)
11. Adonai s’fatai
12. Avot
13. G’vurot
14. K’dushat Hayom
15. Shalom Rav (Klepper-Freelander)
16. Oseh Shalom (Hirsch)
17. Aleinu
18. Shehu Noteh Shamayim
19. Bayom Hahu
20. Motzi
21. Kiddush
22. Modeh-Modah Ani
23. Ma Tovu
24. Nissim B’chol Yom
25. Ashrei
26. Shabbat Morning Chatsi Kaddish
27. Shabbat morning Bar’chu
28. Yotseir
29. V’ahavta Tsitsit paragraph
30. Morning Mi Chamocha (spoken)
31. Blessing Before Torah Reading
32. Blessing After Torah Reading
33. Blessing Before Haftarah
34. Blessing After Haftarah
35. Chanukah blessings
bottom of page